Even lezen....

02-11-2017 13:50

1)       De factuur is onsplitsbaar en dient in zijn geheel vereffend te worden.

2)       De cursus/opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden, zoals aangekondigd op de website. Het opsplitsen van een opleiding in diverse uren of dagen, is mogelijk mits voorafgaand afgesproken.  Het niet gevolgde deel kan op latere datum gevolgd worden maar kan niet worden geannuleerd of deel uit maken voor terugbetaling.  Het niet gevolgde deel dient binnen het jaar gevolgd te worden.  Indien hier een meerkost aan verbonden is dan wordt dit voorafgaand aan de deelnemer gecommuniceerd.  Zolang de volledige opleiding niet is gevolgd, kan er geen attest verstrekt worden. Aanwezigheidslijst telt als bewijsvoering. 

3)       De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben

4)       Annulatie door de deelnemer van de cursus voor de aanvang van de cursus: de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro. 

i)         Annulatie tussen de 14 kalenderdagen en 4 kalenderdagen voor de aanvang van de vorming:

recuperatie van 50% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer. (tenzij opleidingen met overnachting en/of maaltijden - hierbij maken de voorwaarden van hotel/ zaaluitbater mee deel uit van de annulatiekost)

ii)       Annulatie minder dan 4 kalenderdagen voor de aanvang van de vorming of niet komen opdagen van de deelnemer:

de deelnameprijs blijft 100% verschuldigd omwille van reeds gemaakte kosten.

iii)      De cursist: het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.

iv)      Creditatie van lesgeld gebeurt altijd  per 15° van de maand volgend op de cursus.

5)       De cursist: de factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.

6)       Volgorde van deelname gebeurt in volgorde van de ontvangst betaling.  Bij het niet tijdig betalen van de factuur kan de plaats ingenomen worden door een collega.

7)       Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld volledig geretourneerd.

8)       Het tijdens de cursus algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van de  docent.

9)       Het uitoefenen van een therapie aangeleerd door Gezondnatuurlijk valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. De docent kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden.

10)   Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Brugge - België beslecht worden

11)   De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen.